გვარები სამცხე-ჯავახეთში, კოლაში, არტაანში, ტაოსა და ბორჯომის ხეობაში


თაბუნიძე - აწყური, ახალციხე, ბორჯომი, თისელი, კლდე, საყუნეთი, ტყემლანა, ქვაბისხევი, ჩითახევი, ციხისჯვარი

 

თათენაშვილი - ახალციხე, უდე

 

თათეშვილი - არალი

 

თათოშვილი - აბასთუმანი, ადიგენი, ახალციხე, იმერეთუბანი, უდე

 

თამარაძე - ახალციხე, თოკი

 

თაფლაშვილი - ახალციხე

 

თაქთაქიძე - ასპინძა, ახალქალაქი, ახალციხე, გოგაშენი, წნისი

 

თეთვაძე - ახალქალაქი, გორგული, დერცელი, ზანავი, პტენა

 

თელიაშვილი - ვალე

 

თიკანაშვილი - საყუნეთი

 

თოქმაჯიშვილი - აბასთუმანი

 

თადეოზასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 38

თადეოზისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 407

თადეოსი(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 251

თავაბერა(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 309

თავაბერის(?)ძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 89

თათევოსისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 376

თანდილასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 291, 325, 415, 470

თარალასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 27, 88, 101, 153, 181, 284, 313

თაყასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 99, 120, 150, 271, 443, 466

თებუასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 484

თედორესძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 390

თევდორესძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 32, 60, 98, 107, 180, 182, 183, 190, 201, 205, 250, 254, 344, 346, 368, 374, 384, 410, 411, 413, 414, 440, 467, 484, 486, 491, 494

თეიმურაზისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 440

თემდარა(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 310

თემნა(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 238

თემურისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 432

თემშვარას(?)ძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 68

თეოდორესძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 390

თვალასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 98

თოდო(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 203

თოთორის(?)ძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22

თორნიკესძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 229, 367, 440

თორნიკისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 342, 377, 387

თოხას(?)ძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 126

თუმანისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 347, 403, 407

თულასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 353, 426

თულ... ? ასლის სიმკრთალის გამო არ იკითხება გვ. 284

თურაჩა(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 297

თურმანი(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 362

თუღასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 240

თუღიკის(?)ძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 460

თუხარელი(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 181, 321