აზნაურთა გვარების წარმომავლობა


ტარიელაშვილი (საყაფლანიშვილო აზნაურნი, ანუ რომელსაცა ჰფლობენ ორბელიანნი)

ტარონ არის ქვეყანა ...

ტარიელაშვილი (კახეთის სამეფო აზნაურნი)

იხილე ზემორე. ესენი სახლი კაცნი არიან საამილახვროს ტარიელაშვილებისა.

 

ტარჯაიჭასშვილი (საამილახრო აზნაურნი)

ამათნი წინა-პარნი იწოდებოდნენ ტარსაიჭად, რომელნი ესახლენ ...

 

ტატიშვილი (ქსნის საერისთოს გვერდის ძირის აზნაური)

ამათნი წინა-პარნი იყვნენ გვარად დატად წოდებულნი, რომელნიც იყო ...

 

ტატიაშვილი (სადავითისშვილოს თავადის ადგილის აზნაურნი)

ამათსა წინა-პარსა ეწოდებოდა დატ და ესე იყო ...

 

ტურისშვილი (სამეფო აზნაურნი ქართლისანი)

ამათნი წინა-პარნი იყვნენ ძველადვე მოსახლენი აზრუმისა ...